Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

Amb data 2 de desembre de 2021 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre (3a convocatòria).

En aquestes bases que esmenen parcialment les inicials s’especifiquen els criteris d’aplicació dels ajuts així com els terminis i les formes de justificació documental. Per tal d’evitar confusions passem a explicitar alguns dels aspectes més rellevants:

Terminis per fer els pagaments compromesos:

Seran vàlids els pagaments fets des de la data de la presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i fins a la data final de justificació dels ajuts.

No serà considerat incompliment pagar coses diferents de les que s’havien explicat en la sol·licitud sempre que siguin pagaments previstos en aquestes bases.

Prelació dels pagaments.

Els pagaments a justificar s’han d’haver fet basant-se en la següent ordre de preferència:

1. Proveïdors i altres creditors no financers per ordre d’antiguitat,

2. Deutes amb entitats financeres, prioritzant els que tenen avals públics, és a dir, els ICO’s.

3. Costos fixos amb les següents condicions:

› Son considerats costos fixos els arrendaments, subministraments, assegurances, telefonia, sous i salaris, etc., sempre que no s’hagin pagat en altres conceptes (és a dir, no podem considerar la mateixa partida com creditor i com despesa)

› Aquestes despeses seran aplicables en la mesura que no hagin estat cobertes pel marge brut de l’empresa, és a dir per la diferència entre ingressos i costos variables. Per exemple, una empresa que ha tingut uns ingressos de 200.000 euros i uns consums de 120.000 euros, és a dir, que ha tingut un marge brut de 80.000 euros, podrà aplicar les despeses que excedeixin de 80.000 euros. Dit d’una altra forma, els primers 80.000 euros, en aquest cas, no serien aplicables perquè ja s’han cobert amb el mateix marge de l’empresa.

Justificació documental

A banda dels requeriments individuals, de forma genèrica cal presentar un compte justificatiu, sense aportació de justificants, entre el 17 de gener a les 9 h i fins al 28 de febrer de 2022 a les 14 h en el model normalitzat que es troba a http://canalempresa.gencat.cat.

En relació amb l’obligació de no incrementar les retribucions dels òrgans de direcció durant 2 anys, caldrà aportar una declaració responsable abans del 31 de març de 2024.

Efectes tributaris

Aquests ajuts són tributables com a subvencions. En el cas de societats o d’autònoms en estimació directa s’incorporarà al seu compte de resultats i en el cas autònoms en mòduls caldrà tributar-ho com una subvenció.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org