Inspeccions Impost Activitats Econòmiques a la indústria

Som coneixedors que l’Ajuntament de Terrassa està realitzant algunes inspeccions en relació al Impost sobre Activitats Econòmiques a la indústria, per aquest motiu us volem recordar:

Cal revisar l’actualització dels elements tributaris que configuren la quota de l’impost (treballadors, metres de superfície, Kilowatts de potència, etc), per tal d’evitar desfases que posteriorment puguin comportar sancions.

En relació a la potència elèctrica que és un dels elements tributaris més rellevants en la indústria, recordar que, segons la Regla 14ª.1.A de les instruccions de les tarifes de l’IAE, la potencia fa referència a:

• Maquinària directament afecte a la producció.

• És indiferent que estigui ancorada al terra o que es pugui moure.

• No es computen els que no funcionen elèctrica o mecànicament.

• No es computen: les potències dels elements dedicats a calefacció, il·luminació, condicionament d'aire, instal·lacions anticontaminants, ascensors de personal, serveis socials, sanitaris i, en general, tots aquells que no estan directament afectes a la producció; incloent els destinats a transformació i rectificació d'energia elèctrica. Tampoc es computen els forns i calderes que funcionen a base de combustibles sòlids, líquids o gasosos.

• La potència instal·lada en bancs de proves, plataformes d'assaig i similars es computa pel 10% de la potència real instal·lada.

• Si la potència està expressada en CV, l'equivalència és 1 CV (cavall de vapor) = 0,736 KW

• L'únic cas que es considera la potència consumida és per sectors declarats en crisis (construcció naval i siderúrgia integral).

• Els elements de transport intern (p.ex. els "toros") no es tenen en compte si es destinen a tasques d'emmagatzematge de producte final. Si intervenen per transportar matèria prima o productes intermedis que s'utilitzen en la producció, sí que es tenen en compte.

• Els elements obsolets o que no estan en funcionament s'ha de provar fefaentment que no intervenen directament en la producció. També computen per la totalitat en el cas de maquinària que es va alternant en el procés productiu, o sigui, que a vegades funciona i a vegades no. És diferent del cas de la maquinària de reserva, que s'ha d'informar a la Administració Tributària d'aquesta condició.

En conseqüència és molt important documentar molt bé l’estat de la maquinària, especialment la que està en desús per tal d’evitar que pugui ser considerada un element productiu.

Al mateix temps us agrairem que ens informeu si heu patit o esteu en procés d’inspecció, en aquest sentit, ens posem a la vostra disposició per revisar les actes que us hagin pogut proposar i aixecar per tal de revisar que són conformes a la normativa vigent.

Per altra banda, des de la Secretaria General de la Cecot s’ha traslladat a l’Ajuntament la manca d’oportunitat d’aquesta actuació que, si bé és legítima per part de l’Ajuntament, entenem que no es correspon al moment en que tot just estem intentant refer-nos dels estralls provocats per la pandèmia de la COVID-19.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org