Signatura del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

S'ha signat el XIX Conveni Col·lectiu per a la indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. Us recordem que no és d'aplicació fins que no surti publicat en un Diari Oficial.

A continuació, fem un resum de l’acord assolit:

• Conveni col·lectiu a 3 anys, de 2022 a 2024.

• Increments salarials: Any 2022: 4,2% , Any 2023: 3,9%, Any 2024: 3,9%.

• Clàusula de revisió topada al 85% per la diferència existent entre el sumatori de les inflacions a 31 de desembre (anys 2022, 2023 i 2024) i l’import total dels increments salarials en taules durant els anys del Conveni. L’import resultant es farà efectiu directament amb efectes de l’1 de gener del 2025, sense efectes retroactius. Aquesta clàusula de revisió és de naturalesa transitòria, mantenint-se en el cos del conveni l’anterior article 41 (Garantia salarial), actual art. 43 del conveni, per canvi de numeració.

• Durant la vigència d’aquest conveni, anys 2022, 2023 i 2024, no operarà la compensació i/o absorció, sense perjudici que per a l’any 2022, totes les quantitats abonades des de l’1 de gener del 2022, en concepte de a compte conveni, van a compte de la revisió tècnica (4%, que ve de l’anterior conveni). I de ser superiors a aquesta, la diferència anirà a compte del conveni del 2022.

• A partir de l’1 de gener de l’any 2023, s’estableix un permís de 12 hores de lliure disposició de les persones treballadores, amb el mateix redactat que la Disposició Transitòria, però com a clàusula del nou conveni.

• S’inclou dins la subrogació manteniment a les empreses dedicades a la gestió, explotació, manteniment, revisió o instal·ladores de gas.

• Es regula al conveni el registre de jornada; servei de retén i guàrdia; adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida personal i laboral; el dret a la intimitat en entorn digital i desconnexió digital; protocol d’actuació, desenvolupament normativa interna i mesures preventives, així com els canals per poder fer denúncies en matèria d’assetjament en l’entorn laboral; i d’altres temes que podran veure en el document adjunt.

Adjuntem text i taules 

Text del Conveni
Taules