Signatura del Conveni de Comerç del Metall de la província de Barcelona

Ahir, dilluns 19 de desembre, es va signar el Conveni del Comerç del Metall de la província de Barcelona, per als anys 2022-2024.

Us informem del més destacat:

Increments salarials del 4% per a l'any 2022; del 3,75% per a l'any 2023; i del 2,75% per a l'any 2024, sense clàusula de garantia salarial.

• Compensació i absorció de conformitat amb el text acordat en el conveni 2018-2019, adaptat a les dates de la vigència del conveni.

• Inclusió dels textos acordats amb relació a la Clàusula Transitòria segona del conveni 2020-2021 i les Comissions de Treball sobre Adaptació i registre de jornada, Treball a distància i teletreball, Desconnexió digital i Plans d'igualtat.

• Adaptació a la normativa laboral.

• Ampliació dels contractes eventuals per a circumstàncies de la producció de 6 a 12 mesos.

• Jubilació forçosa/parcial en els temes del redactat del document de data 19 de juliol de 2022.

• Ampliació del permís per a visites mèdiques de fins a 20 hores anuals, per a la persona treballadora i acompanyament a pares, mares i fills menors de setze anys.

• S'establirà la retribució pels contractes formatius en alternança i per a l'obtenció per a la pràctica professional.

• Adaptació de l'article 36.2 del conveni, eliminant el justificant en reincorporar-se al lloc de treball; i 36.5 del conveni, eliminant l'apartat A.

Adjutem textos, taules i acta

Text del Conveni
Taules
Acta