Signatura del Conveni Indústria Metal·logràfica de Catalunya

Us informem que s'ha signat el Conveni Col·lectiu d'Indústria Metal·logràfica de Catalunya pels anys 2022-2024.

El més destacat:

• Els increments acordats en aquest conveni han estat del 4,5% per a l’any 2022 (per sota de l’IPC que hi havia en el moment de tancament de l’acord i del que hi ha hagut a finals d’any), del 3,5% per a l’any 2023 i del 3% per a l’any 2024.

• S’estableix un permís retribuït d’una jornada i mitja, entenent la jornada de 8 hores, a partir del 2023.  Aquest permís no es podrà gaudir per hores i per a la seva utilització es pactarà de comú acord entre l'empresa i la persona sol·licitant, sent necessari que les persones treballadores preavisin amb 7 dies naturals d'antelació. En absència d'acord entre les parts, l'empresa haurà d'informar en un termini de 2 dies laborables des de la petició inicial realitzada, la causa de la denegació del permís i, darrera d’aquesta, el treballador/a amb un nou preavís de 7 dies naturals comunicarà a l'empresa una nova data a gaudir del temps de permís inicialment sol·licitat, que en cap cas, podrà coincidir amb ponts, dies festius, dissabtes ni diumenges o afegir-se al període de vacances col·lectives o gaudir-se en temps d'aplicació de la flexibilitat.
• Durant la vigència d'aquest Conveni, per als anys 2022, 2023 i 2024, no operarà la compensació i/o l’absorció. No obstant, totes les quantitats abonades des de l'1 de gener de 2022, en concepte de “a compte conveni” o qualsevol altres conceptes de naturalesa similar, van a compte de la revisió tècnica del conveni 2020-2021. I de ser superiors a aquesta, les diferències aniran a compte del conveni del 2022.

• La jornada laboral continuarà sent de 1.750 hores de treball efectiu.

Adjutem el text i les taules

Text del Conveni
Taules

Informació facilitada per UPM