Publicació del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

Us informem que s'ha publicat en el BOP la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022 –2024.

Data publicació: 13/01/2023

Codi de conveni: 08002545011994

Àmbit territorial: El Conveni afecta tots els centres de treball que, compresos en l'àmbit funcional d'aquest, estan situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a què pertanyen radiqui fora d'aquest terme provincial.

Entrada en vigor i durada: Aquest Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de l’any 2022 i la seva durada, que serà de tres anys per a totes les empreses del seu àmbit, finalitzarà el dia 31 de desembre de l’any 2024.

Increments salarials: Any 2022: 4,2%, Any 2023: 3,9%, Any 2024: 3,9%.

Les taules, els annexos del Conveni, així com les pagues extraordinàries, els complements "ad personam” exvinculació, excategoria professional i ex plus cap d’equip, els valors de dieta completa, mitja dieta i les primes, i les quanties de les prestacions per gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o mort, figuren com annex.

Clàusula de revisió topada al 85% per la diferència existent entre el sumatori de les inflacions a 31 de desembre (anys 2022, 2023 i 2024) i l’import total dels increments salarials en taules durant els anys del Conveni. L’import resultant es farà efectiu directament amb efectes de l’1 de gener del 2025, sense efectes retroactius. Aquesta clàusula de revisió és de naturalesa transitòria, mantenint-se en el cos del conveni l’anterior article 41 (Garantia salarial), actual art. 43 del conveni, per canvi de numeració.

Durant la vigència d’aquest conveni, anys 2022, 2023 i 2024, no operarà la compensació o absorció, sense perjudici que per a l’any 2022, totes les quantitats abonades des de l’1 de gener del 2022, en concepte de compte conveni, van a compte de la revisió tècnica (4%, que ve de l’anterior conveni). I de ser superiors a aquesta, la diferència anirà a compte del conveni del 2022.

Jornada: Per a cada un dels anys de vigència del Conveni, 2022, 2023 i 2024 la jornada laboral es fixa en 1.750 hores de treball efectiu.

Es regula al conveni el registre de jornada; servei de retén i guàrdia; adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida personal i laboral; el dret a la intimitat en entorn digital i desconnexió digital; protocol d’actuació, desenvolupament normativa interna i mesures preventives, així com els canals per poder fer denúncies en matèria d’assetjament en l’entorn laboral; i d’altres temes que podran veure en el document adjunt.

Altres aspectes acordats:

A partir de l’1 de gener de l’any 2023, s’estableix un permís de 12 hores de lliure disposició de les persones treballadores, amb el mateix redactat que la Disposició Transitòria, però com a clàusula del nou conveni.

S’inclou dins la subrogació manteniment a les empreses dedicades a la gestió, explotació, manteniment, revisió o instal·ladores de gas.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org