Publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona

Us informem que s'ha publicat en el BOP la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024.

Data publicació: 20/01/2023

Codi de conveni: 08000765011993

Àmbit territorial: El Conveni afectarà tots els centres de treball que, compresos en el seu àmbit funcional, estiguin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a què pertanyin radiqui fora d'aquest terme provincial.

Entrada en vigor i durada: Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. La seva durada serà de tres anys per a totes les empreses del seu àmbit, finalitzarà el 31 de desembre de 2024, i es pot prorrogar d'any en any per reconducció tàcita, si no se'n fa denúncia.

Retribució Salarial: Anys 2022, 2023 i 2024

Increments salarials del 4% per a l'any 2022; del 3,75% per a l'any 2023; i del 2,75% per a l'any 2024, sense clàusula de garantia salarial.

A partir de l'1 de gener de 2022, el Salari Base, les Hores Extres, les Pagues Extraordinàries, el Plus de treball nocturn, el Complement “ad personam” (abans antiguitat), els Valors de la Dieta i Mitja Dieta, i el complement “ex categoria”, figuren com a Annex Taules Retribució Salarial 2022.

A partir de l'1 de gener 2023, el Salari Base, les Hores Extres, les Pagues Extraordinàries, el Plus de treball nocturn, el Complement “ad personam” (abans antiguitat), els Valors de la Dieta i Mitja Dieta, i el Complement “ex categoria”, figuren com a Annex Taules Retribució Salarial 2023.

A partir de l'1 de gener de 2024, el Salari Base, Hores Extres, Pagues Extraordinàries, Plus de treball nocturn, el Complement “ad personam” (abans antiguitat), els Valors de Dieta i Mitja Dieta, i el complement “ex categoria” figuren com a Annex Taules Retribució Salarial 2024.

Compensació i absorció de conformitat amb el text acordat en el conveni 2018-2019, adaptat a les dates de la vigència del conveni.

Pagament d'endarreriments: Les empreses afectades per aquest Conveni, disposaran d'un termini màxim d’un mes a partir de la data de publicació del Conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), per satisfer al seu personal els endarreriments per diferències, produïts des de l'1 de gener de l'any 2022.

Jornada: Per als anys 2022, 2023 i 2024 la jornada laboral serà de 1.780 hores anuals de treball efectiu.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org