Publicació de la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

Codi de conveni: 08002545011994

Data de publicació: 11/07/2022

Acord en relació amb els càlculs per determinar els imports derivats de l'article 41 del conveni col·lectiu de garantia salarial.

Els nous imports tenen efectes del dia 1 de gener de 2022 i la seva aplicació i la liquidació dels endarreriments s'haurà de fer dins del mes següent a la seva publicació.

Les quantitats avançades per les empreses en concepte de compte de conveni o qualsevol altre concepte similar, a partir del dia 1 de gener de 2022, seran compensables amb les quantitats a abonar a conseqüència de la clàusula de garantia salarial de l'article 41 del conveni col·lectiu i l'excés, si escau, serà considerat com a compte de conveni de l'any 2022.

» Per accedir el text de l'acord d'actualització salarial, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org