Modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles.

Codi de conveni: 99000435011982

Data de publicació: 19/07/2022

Acord modificació XXIII Conveni Col·lectiu Nacional d'Autoescoles

Article 5. Denúncia i Pròrroga.

Modificació del primer paràgraf de l'article 5 del Conveni Col·lectiu, que queda redactat de la següent manera:

«El present Conveni Col·lectiu es prorrogarà d'any en any a partir de l'1 de gener de l'any 2024 per tàcita reconducció, tret que amb anterioritat i amb dos mesos d'antelació al final del període de vigència del Conveni o el de qualsevol de les pròrrogues hi hagués denúncia expressa del conveni per qualsevol de les parts legalment legitimades per a això.»

Article 12. Vacances.

Afegir un últim paràgraf a l'article 12 del següent tenor, quedant redactat de la següent manera:

«En tot cas el Període de Vacances s'haurà de fixar de conformitat amb el que s'estableix en l'article 38.2 de l'Estatut dels Treballadors i haurà de ser conegut per la persona treballadora amb dos mesos d'antelació al seu gaudi».

Article 26.1 Cura de menors o familiars que no puguin valer-se per si mateixos.

Modificació del segon paràgraf de l'article 26.1 del Conveni Col·lectiu.

Article 43 del Conveni Col·lectiu.

Addicionar al final del citat article 43 del Conveni, en l'apartat Infraccions dels Empresaris.

» Per accedir el text amb la modificació del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org