Modificació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de modificació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya.

Codi de conveni: 79000275011992

Data de publicació: 01/06/2023

Acord: 

Correcció article 21.1 i 2, relatiu als contractes formatius, del text del Conveni col·lectiu per a la industria de l'hostaleria i turisme de Catalunya, tant a la versió en castellà com en català.

Correcció discrepància article 45 del text en català del Conveni col·lectiu per la industria de l'hostaleria i turisme de Catalunya.

Pel que fa a l'article 21.1 i 2 del text en català, allà on diu:

“21.1 Contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis

La seva utilització s'adequarà al que es preveu en el Text Refós de l'Estatut dels treballadors i altres

disposicions concordants de l'ALEH, excepte la forma de retribució i quantia del salari per a aquest tipus de contractes que serà la següent:

En el primer any de contracte: SMI més un increment del 20%.

En el segon any de contracte: SMI més un increment del 35%.

En tots els casos el salari s'abonarà proporcionalment al temps efectivament treballat.

21.2. Contracte per a la formació en alternança

La seva utilització s'adequarà al que es preveu en el text refós de l'Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants de l'ALEH, excepte la forma de retribució i quantia del salari per a aquest tipus de contractes que serà la següent:

En el primer any de contracte: SMI més un increment del 20%.

En tots els casos el salari s'abonarà proporcionalment al temps efectivament treballat”

Hauria de dir:

“21.1 Contracte per a la formació en alternança

La seva utilització s'adequarà al que es preveu en el Text Refós de l'Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants de l'ALEH, excepte la forma de retribució i quantia del salari per a aquest tipus de contractes que serà la següent:

En el primer any de contracte: SMI més un increment del 20%.

En el segon any de contracte: SMI més un increment del 35%.

En tots els casos el salari s'abonarà proporcionalment al temps efectivament treballat.

21.2. Contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis

La seva utilització s'adequarà al que es preveu en el text refós de l'Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants de l'ALEH, excepte la forma de retribució i quantia del salari per a aquest tipus de contractes que serà la següent:

En el primer any de contracte: SMI més un increment del 20%.

En tots els casos el salari s'abonarà proporcionalment al temps efectivament treballat.” 

Pel que fa a l'article 21.1 i 2 del text en castellà, allà on diu:

21.1 Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios

Su utilización se adecuará a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones concordantes del ALEH, salvo la forma de retribución y cuantía del salario para este tipo de contratos que será la siguiente:

En el primer año de contrato: SMI más un incremento del 20%.

En el segundo año de contrato: SMI más un incremento del 35%.

En todos los casos el salario se abonará proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

21.2. Contrato para la formación en alternancia

Su utilización se adecuará a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones concordantes del ALEH, salvo la forma de retribución y cuantía del salario para este tipo de contratos que será la siguiente:

En el primer año de contrato: SMI más un incremento del 20%.

En todos los casos el salario se abonará proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado”.

Hauria de dir:

21.1 Contrato para la formación en alternancia

Su utilización se adecuará a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones concordantes del ALEH, salvo la forma de retribución y cuantía del salario para este tipo de contratos que será la siguiente:

En el primer año de contrato: SMI más un incremento del 20%.

En el segundo año de contrato: SMI más un incremento del 35%.

En todos los casos el salario se abonará proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

21.2. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios

Su utilización se adecuará a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones concordantes del ALEH, salvo la forma de retribución y cuantía del salario para este tipo de contratos que será la siguiente:

En el primer año de contrato: SMI más un incremento del 20%.

En todos los casos el salario se abonará proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado”.

Advertits de la discrepància en el text entre la versió catalana i castellana del segon paràgraf de l'article 45, es procedeix a la seva correcció:

Allà on posa:

En el cas d'incapacitat temporal per malaltia comú amb hospitalització, la persona treballadora tindrà dret a les següents percepcions: del primer al quinzè dia, les establertes per la llei a càrrec de l'empresari. Del setzè al trentè, el 80% del salari, i del trenta-unè en endavant i fins a un màxim de dotze mesos de durada, el 100% de l'esmentat salari.”

Hauria de posar:

En el cas d'incapacitat temporal per malaltia comú, la persona treballadora tindrà dret a les següents percepcions: del primer al quinzè dia, les establertes per la llei a càrrec de l'empresari. Del setzè al trentè, el 80% del salari, i del trenta-unè en endavant i fins a un màxim de dotze mesos de durada, el 100% de l'esmentat salari.”

» Per accedir al text amb la modificació, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org