Costos Salarials Indústria Siderometal·lúrgica Província de Barcelona per al 2022

Us informem que des de la Unió Patronal Metal·lúrgica s’està negociant el nou Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, que determinarà les noves condicions laborals dels treballadors del sector, i entre d’elles, els salaris a partir de l'1 de gener 2022.

A efectes de poder fer una previsió de despeses, i més enllà que es puguin acordar increments salarials pel 2022, s’ha de tenir present el que determina l’article 41 del Conveni del 2020-2021, que diu:

“Si es constatés oficialment per l'Institut Nacional d’Estadística (INE) que a 31 de desembre de 2021, la inflació acumulada els anys 2020 i 2021 fos superior al 2,00%, pel conjunt dels anys esmentats, s’efectuarà una revisió tècnica sobre les taules salarials de 2021, sense efectes retroactius i aplicable a partir de l’1 de gener de 2022, consistent en aplicar a les esmentades taules la diferència entre el 2,00% i l’excés sobre la xifra posada de manifest per l’INE”.

L’IPC del 2020 va ser del -0,5% i el del 2021 del 6,5% , per tant, l’acumulat dels dos anys és del 6% que restant-li el 2% resultaria una revisió tècnica del 4%.

Com a exemple, i per cada grup professional, els imports resultant del que determina l’article 41, serien les següents quantitats mensuals (a les que com a costos caldrà afegir la cotització a la Seguretat Social):

        G1 82,30 €
        G2 77,12 €
        G3 71,15 €
        G4 68,36 €
        G5 65.86 €
        G6 63,91 €
        G7 63,19 €

Aquests imports poden ser utilitzats com a referència per a donar un “a cuenta de convenio”, si fos el cas, i haurà de reflectir-se en el rebut de salaris amb aquesta denominació o similar.

Les noves taules pel 2022 derivades del resultat de la negociació col·lectiva tindran dos components, la revisió tècnica ja explicada i quantificada més l’increment que es pugui pactar en el conveni, que en aquests moments desconeixem i aniran en unes taules salarials úniques per a l'any 2022.

També recordem que els increments salarials pactats en conveni només afecten els conceptes obligatoris inclosos en els annexos salarials, però no afecten altres conceptes atorgats de forma voluntària, excepte pacte en contrari.

Els mantindrem informats de l'evolució i dels resultats de les negociacions.

Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org