Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció | Taules 2021 i 2022 (Signat pendent de publicar)

Us informem que s'ha signat la regularització de les taules de l'any 2021 i les taules per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció.

Codi de conveni: 99004975011981

Regularització taules 2021 i taules 2022 - Signades pendents de publicació

El passat 20 de gener de 2022, els agents socials van procedir a l'aprovació de les taules salarials que, encara que estan a dia avui pendents de publicar en el BOE,  us les avancem.

L'aprovació de les taules es va realitzar segons el següent acord:

Revisió taules salarials 2021:

1. En aplicació de l'article 52, punt 3 del conveni, es procedeix a la revisió salarial de les taules dels diferents annexos, regularitzant-se amb el 0,5%, taxa màxima a aplicar, tenint en compte que la diferència entre l'increment pactat i l'IPC corresponent al 2021 ha superat aquesta xifra.

2. El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, a partir de l'1 de setembre de 2021, en 32,17 €/dia i 965 €/mes, per 14 pagues.

3. Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectives les diferències salarials que es derivin de l'aplicació de les taules revisades, amb efectes des de l'1 de juliol de 2021, abans del 31 de març de 2022.

Taules salarials 2022:

1. Amb efectes des de l'1 de gener del 2022, les taules salarials (del 2021, revisades) s'incrementaran en un 2%.

2. El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, a partir de l'1 de setembre de 2021, en 32,17 €/dia i 965 €/mes, per 14 pagues i prorrogat per al 2022, provisionalment, esperant, si es cau, als possibles increments que aquest experimenti en el transcurs d'enguany.

3. Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectius els increments salarials pactats, abans del 31 de març del present any. El pagament posterior a aquesta data reportarà el 10% de recàrrec per mora, conforme la legislació laboral vigent. Aquelles empreses que sol·licitessin i pactessin o els anés aprovat la inaplicació de l'increment salarial, no hauran d'abonar cap recàrrec.

» Per accedir a la revisió salarial 2021, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules salarials 2022, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org