Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat | Taules 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de revisió de les taules salarials per a l'any 2023.

Codi de conveni: 99002755011981

Data de publicació: 18/05/2023

Acord:

A conseqüència que el percentatge de variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) registrat a data 31/12/2022, ha estat del 5,70%, i per tant superior al 4,50%, les taules salarials de l'any 2023, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, seran el resultat d'incrementar les taules salarials de l'any 2022, segons es reflecteixen en l'Annex II del text convencional de referència, en el percentatge del 3,50%, excepte en els nivells salarials 8 i 9, per als quals els increments seran els recollits en el següent punt.

Que en contra del que s'estableix en l'article 34 bis del XX Conveni col·lectiu, només per a l'any 2023, i per tant amb caràcter excepcional, les parts acorden que la suma de la quantia anual de les taules salarials fixada per a cada nivell salarial, i de la quantia anual del plus de Conveni fixada per a l'any 2023 en l'article 38 del XX Conveni col·lectiu, no podrà ser inferior a la quantia anual del salari mínim interprofessional, que per a l'any 2023 ha quedat fixada pel Reial decret 99/2023, de 14 de febrer.

Que, per a donar compliment als acords en aquest punt, les taules dels nivells salarials 8 i 9, experimentaran unes pujades del 4,76% i 5,53% respectivament.

Que, les empreses disposaran d'un termini de trenta-dos dies a partir de la data de publicació en «Butlletí Oficial de l'Estat» del present acord, per a la regularització i abonament de les diferències al fet que pertoqués per aplicació dels salaris establerts.

» Per accedir al text publicat, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org