Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles 2020 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles pels anys 2020 - 2023.

Codi de conveni: 99000435011982

Data de publicació: 04/04/2022

Àmbit temporal: L'àmbit temporal del present Conveni serà des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023. Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de l'endemà a la seva publicació en el «BOE», independentment que el Conveni Col·lectiu prevegi altres dates d'entrada en vigor per a determinades matèries.

Jornada laboral: La jornada laboral del personal docent serà de trenta-cinc hores setmanals, sent la jornada de dilluns a divendres. La jornada laboral del personal no docent serà de quaranta hores setmanals, sent la jornada de dilluns a divendres.

Taules salarials: A partir del dia 1 de setembre de 2021, les persones treballadores afectades pel present Conveni percebran en concepte de salari base mensual, les quantitats establertes en l'Annex II i els seus preceptius increments.

Els salaris base de taules es troben incrementats en els següents percentatges:

» A partir de l'1 de setembre de 2021: 2%.

» A partir de l'1 de gener de 2022: 2%.

» A partir de l'1 de gener de 2023: 4%.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org