Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació 2021 - 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu marc del sector pels anys 2021-2022.

Codi de conveni: 79100145012016

Data publicació: 21/02/2022

Àmbit temporal: La durada del present Conveni s'estableix fins al 31 de desembre de 2022 i entrarà en vigor una vegada inscrit i registrat per l'autoritat laboral, amb efectes de l'1 de gener de 2021, i sense perjudici de la seva aplicació íntegra provisional des de la firma del Conveni.

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu marc afectarà les empreses de l'àmbit de Catalunya.

Jornada laboral: La jornada màxima anual de treball efectiu durant la vigència del Conveni serà, per cada província i any, el següent:

- Barcelona: 1.748 hores

- Girona: 1.794 hores

- Lleida: 1.798 hores

- Tarragona: 1.787 hores

Salari: S'estableixen les taules salarials pels anys de vigència del present Conveni en l'annex 1.

Increments salarials:

2021: Increment de l'1,5% sobre les taules salarials del 2020 i amb efectes de 01/01/2021 i de conformitat amb les taules de l'annex 1.

2022: Increment de l'1,5% sobre les taules salarials del 2021 i amb efectes del 01/01/2022 i de conformitat amb les taules de l'annex 1.

Els endarreriments corresponents als increments establerts al present Conveni col·lectiu s'hauran d'abonar en un termini màxim de 2 meses després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org