Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya 2022 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya pels anys 2022 - 2024.

Codi de conveni: 79000275011992

Data de publicació: 05/01/2023

Àmbit territorial: El Conveni afectarà a tots els centres de treball de les empreses i persones treballadores, ubicats a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, havent-ne de tenir en compte, si escau, el previst a la Disposició transitòria primera.

Àmbit temporal: Entrada en vigor: Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2022, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada: La durada serà de tres anys: des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2024, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s'estableixi una vigència i durada diferents.

Àmbit funcional: L’àmbit funcional inclou a:

- Les empreses dedicades a la restauració moderna, que les seves activitats se centren en el menjar ràpid.

- Les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l’establiment a través de plataformes. A tal efecte es reconeix l’activitat professional de repartidor (rider).

- Les empreses que realitzen activitat en cuines industrials que, bé de forma independent, bé integrades a altres establiments, porten a terme l’activitat d’elaboració de plats preparats sense disposar de taules ni de barra pel seu consum, ni zona d’entrega per a clients, i la seva recollida s’efectua per persones diferents dels referits clients.

Jornada de treball: La jornada màxima anual serà de 1.791 hores de treball efectiu durant els tres anys de vigència de Conveni equivalent a aplicar en còmput anual la jornada de 40 hores setmanals.

Descans setmanal: Els treballadors/ores afectats pel present Conveni col·lectiu tindran dret a un descans mínim setmanal de 2 (dos) dies sense interrupció.

Retribució: 

Retribucions any 2022: s'aplicarà un increment del 4,00% sobre les taules salarials del 2021 i amb efectes d'1/1/2022 segons taules i annexos.

Retribucions any 2023: s'aplicarà un increment del 3,00% sobre les taules salarials del 2022 i amb efectes d'1/1/2023 segons taules i annexos.

Retribucions any 2024: s'aplicarà un increment del 2,00% sobre les taules salarials del 2023 i amb efectes d'1/1/2024 segons taules i annexos.

Abonament d'endarreriments generats

Els efectes econòmics del Conveni es retrotrauran a 1 de gener de 2022 i els endarreriments generats s'abonaran en la nòmina corresponent al mes de gener de 2023. Tot això sense perjudici d'aquelles empreses que vulguin i puguin abonar-los des del mateix moment de la publicació del Conveni.

Aquelles empreses que en la data de publicació del present Conveni ja haguessin finalitzat la seva temporada (2022), podran fer efectius els endarreriments generats fins a la primera nòmina corresponent a la pròxima temporada (2023). En aquest cas, el temps transcorregut des de la publicació del Conveni fins al primer dia de la nova temporada (2023) no serà tingut en compte a l'efecte de prescripció d'una hipotètica reclamació salarial.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org