Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | Revisió 2021 i taules 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de revisió salarial per a l'any 2021 i les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu.

Codi de conveni: 99004975011981

Data de publicació: 13/05/2022

Àmbit territorial: El present conveni col·lectiu serà aplicable en tot el territori espanyol.

Acords:

Revisió taules salarials 2021: En aplicació de l'article 52, punt 3 del conveni, es procedeix a la revisió salarial de les taules dels diferents annexos, regularitzant-se amb el 0,5%, taxa màxima a aplicar, tenint en compte que la diferència entre l'increment pactat i l'IPC corresponent al 2021 ha superat aquesta xifra. S'adjunten les taules salarials revisades corresponents als deu annexos subsectorials.

El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, a partir de l'1 de setembre de 2021, en 32,17 €/dia i 965 €/mes, per 14 pagues.

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectives les diferències salarials que es derivin de l'aplicació de les taules revisades, amb efectes des de l'1 de juliol de 2021, abans del 31 de març de 2022.

Taules salarials 2022: Amb efectes des de l'1 de gener del 2022, les taules salarials (del 2021, revisades) s'incrementaran en un 2%. S'adjunten l'acta amb les taules salarials per al 2022 corresponents als deu annexos subsectorials que configuren el present conveni col·lectiu.

El Salari Mínim intertèxtil regulat en l'article 53 del conveni ha quedat superat pel Salari Mínim Interprofessional fixat pel Govern, a partir de l'1 de setembre de 2021, en 32,17 €/dia i 965 €/mes, per 14 pagues i prorrogat per al 2022, provisionalment, havent-se d'estar als possibles increments que aquest experimenti en el transcurs d'enguany.

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectius els increments salarials pactats, abans del 31 de març del present any. 

» Per accedir a les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org