Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social - Taules salarials 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, Resolució de 28 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a les taules salarials i els conceptes econòmics corresponents a l'any 2022.

Codi de conveni: 99004625011981

Data de publicació: 09/04/2022

Acord: Es procedeix a l'aplicació de l'article 43 del Conveni Col·lectiu sobre condicions econòmiques per a l'any 2022.

En relació amb l'increment salarial inicial de 2022 es constata, en primer lloc, conforme a l'article 43.1, que l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent a 2021 publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), s'ha situat en el 6,5%, per la qual cosa havent resultat igual o superior al 2%, l'increment salarial base que correspon aplicar és de l'1,2%.

Els increments salarials s'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2022, segons el que s'estableix en el citat article 43.3 del Conveni Col·lectiu.

En Annex II a l'Acta, figura, sota la denominació «Taula salarial inicial. Any 2022», les taules i conceptes salarials resultants d'aplicar un increment salarial de l'1,2% sobre les taules de 2021.

» Per accedir a l'acta amb les taules 2022, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org