Conveni col·lectiu estatal per les indústries del curtit, corretges i cuirs industrials i curtició de pells per pelleteria fins al 2025

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per les indústries del curtit, corretges i cuirs industrials i curtició de pells per pelleteria fins al 2025.

Codi de conveni: 99001465011981

Data de publicació: 22/03/2023

Àmbit territorial: El present conveni resultarà d'aplicació en tot el territori de l'Estat espanyol.

Durada: El present Conveni Col·lectiu entrarà en vigor en la data de la seva signatura, i mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre de 2025

Salari:

1. Les taules salarials per al 2022, amb vigència des de l'1 de gener 2022, seran les que resultin d'incrementar en un 4 per 100 a les taules del 2021.

2. Les taules salarials per al 2023, amb vigència des de l'1 de gener de 2023 seran les que resultin d'incrementar en un 3 per 100 a les taules de 2022.

3. Les taules salarials per al 2024, amb vigència des de l'1 de gener de 2024, seran les que resultin d'incrementar un 3 per 100 a les taules del 2023.

4. Les taules salarials per al 2025, amb vigència des de l'1 de gener de 2025, seran les que resultin d'incrementar un 3 per 100 a les taules del 2024.

Clàusula de revisió salarial: a la finalització de la vigència del present Conveni es realitzarà una revisió de l'IPC real topat al 70% (corresponent al període 2022-2025) i s'incrementaran les taules salarials de l'exercici 2026 en la diferència que existeixi entre l'increment pactat per a aquest període i l'IPC real topat al 70%.

Les taules salarials s'aplicaran en el mes següent a la seva revisió i aprovació per la Comissió Paritària.

Pagament d'endarreriments 2022:

Les condicions econòmiques del present conveni entraran en vigor a partir dels quinze dies de la seva signatura.

S'abonaran els endarreriments salarials del 2022 dins del mes següent a l'entrada en vigor d'aquest, efectuant-se per l'empresa la cotització complementària corresponent a la Seguretat Social, com a màxim al mes següent al de la seva publicació en el BOE.

Jornada: La jornada en còmput anual durant la vigència del present conveni serà de 1768 hores efectives de treball, salvaguardant en tot cas les jornades inferiors que poguessin existir en les empreses.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org