Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària | Taules 2021 i 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, RESOLUCIÓ EMT/1269/2022, de 28 d'abril, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 i les inicials per a l'any 2022.

Codi de conveni: 99014585012004

Data de publicació: 06/05/2022

Acord: 

Aplicació de la Clàusula de Revisió salarial de l'Art 28 de Conveni, a les taules salarials del 2021.

Vist que la taxa de variació anual final de l'IPC general durant l'any 2021, ha quedat situada en el 3,1%, com a resultat de calcular quant ha variat percentualment l'IPC en els últims dotze mesos del citat exercici (0,5+0+1,3+2,2+2,7+2,7+2,9+3,3+4+5,4+5,5+6,5)/12), i comparant aquesta quantitat amb la taxa de variació anual de l'IPC general per al 31 de desembre de 2020, que va ser negativa, escau incrementar en un 3,1% els imports de la taula inicial vigent durant 2021, elevant així a definitives les taules salarials del 2021 que queden unides com a Annex I.

Elaboració segons els articles 4 i 28 de Conveni, de les taules salarials inicials del 2022.

Atès que el Conveni ha quedat prorrogat automàticament fins al 31/12/2022 en virtut del que es disposa en l'art. 4, s'acorda així mateix, i sobre la base del criteri establert a aquest efecte en els articles 4 i 28 del Conveni l'aprovació de les taules salarials inicials corresponents a 2022, que figuren també unides en l'Annex l.

» Per accedir a les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org