Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i desratització 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per als anys 2021 - 2023.

Codi de conveni: 990076905011992

Data de publicació: 06/05/2022

Àmbit territorial: El present conveni col·lectiu serà aplicable en tot el territori espanyol.

Àmbit temporal: El present conveni col·lectiu tindrà una vigència de tres anys, que van des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Jornada: Durant la vigència del present conveni col·lectiu, la jornada màxima anual serà de 1755 hores de treball efectiu de les quals 175,5 hores a l'any podran distribuir-se irregularment al llarg de l'any.

Retribucions: Per als anys, 2021, 2022 i 2023 s'aplicaran les taules salarials recollides en l'article 43 del conveni col·lectiu.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org