Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies 2021-2023 - contingut econòmic per a l'any 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registren i publiquen els annexos de contingut econòmic per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies 2021-2023.

Codi de conveni: 99000875011981

Data de publicació: 07/04/2023

Acord: Annexos de contingut econòmic d'aplicació per a 2023 del Conveni col·lectiu estatal del Sector d'Indústries Càrnies 

ANNEX 1

Preu punt prima: El preu punt prima d'aquest Conveni, queda fixat per a totes les categories com a mínim en: 

2023: 0,149 euros, en el sistema Bedaux o el seu preu equivalent en qualsevol altre sistema. El valor establert ha estat calculat amb quatre decimals i arrodonit al tercer.

ANNEX 2

Jornada ordinària: La jornada anual de treball efectiu, tant per a la jornada continuada com per a la jornada partida, serà per a l'any 2021 de 1770 hores i per a l'any 2022 i següents de 1760 hores.

ANNEX 3

Valor hora extraordinària

ANNEX 4

Vacances

ANNEX 5

Taula provisional de salaris per a 2023 (2,50%). D'1 de gener a 31 de desembre de 2023

ANNEX 6

Plus de penositat

ANNEX 7

Plus de nocturnitat

ANNEX 8

Antiguitat

ANNEX 9

Dietes: L'import de les dietes queda establert en els següents valors:

Any 2023:

Menjar: 16,251 euros.

Sopar: 16,251 euros.

Llit i desdejuni: 32,523 euros

ANNEX 10

Foment del treball

ANNEX 11

Assegurança col·lectiva d'accident

ANNEX 12

Plus substitutori de productivitat

ANNEX 13

Menyscapte de diners

ANNEX 14

Descompte per absències al treball

ANNEX 15

Complements de venciment periòdic superior a un mes

ANNEX 16

Increments salarials: Els increments salarials queden fixats per als tres anys de durada del Conveni: 3% per a 2021; 2,75% per a 2022; i 2,5% per a 2023.

ANNEX 17

Estructura de la negociació col·lectiva, concurrència de convenis, forma i condicions de la denúncia, termini màxim per l'inici de la negociació, termini màxim per la negociació.

ANNEX 18

Millores de les prestacions de Seguretat Social.

→ Per accedir el text, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org