Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei per als anys 2022 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei per als anys 2022 - 2024

Codi de conveni: 99001995011981

Data de publicació: 10/03/2023

Àmbit territorial: El present conveni resultarà d'aplicació en tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: El present conveni té una vigència de tres anys, des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE, excepte en el que es preveu per als seus efectes econòmics, que es regirà pel que es disposa expressament en el Capítol VI (articles 32 a 44).

Jornada: La jornada laboral anual màxima de temps efectiu del treball del Sector per als anys de vigència del present conveni col·lectiu serà de 1.760 hores de treball efectiu.

Increment salarial: El salari basi serà objecte de les següents revisions en els anys de vigència del conveni:

→ Per a l'any 2022 s'acorda un increment sobre les taules de 2021 del 5%, amb efectes i caràcter retroactiu de l'1 de gener d'aquest any.

→ Per a l'any 2023 s'acorda un increment sobre les taules de 2022 del 2%, amb efectes i caràcter retroactiu de l'1 de gener d'aquest any. Consolidant-se i incrementant-se sobre les taules salarials de 2022.

→ Per a l'any 2024 s'acorda un increment sobre les taules de 2023 del 2% amb efectes i caràcter retroactiu de l'1 de gener d'aquest any. Consolidant-se i incrementant-se sobre les taules salarials de 2023.

Disposició transitòria tercera: Pagament d'endarreriments salarials 2022.

L'abonament dels endarreriments, que tindrà efectes retroactius des d'1 de gener de 2022, es produirà en la nòmina del mes següent a la data de publicació en el BOE del conveni col·lectiu. Així mateix, i amb acord amb la RLPT o, en cas que aquesta no existeixi, amb cadascuna de les persones treballadores, es podrà pactar un ajornament del pagament d'aquests endarreriments sense que aquest pugui excedir del 31 de juliol de 2023.

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org