Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei - Taules 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a les taules salarials per a l'any 2023.

Codi de conveni: 99001995011981

Data de publicació: 12/05/2023

Acord:

S'aprova els increments salarials pactats que per a l'any 2023 estableix l'article 43 del Conveni Col·lectiu, que suposa un increment en taules del 2% sobre les taules del 2022, amb efectes i caràcter retroactiu de l'1 de gener de 2023.

En aquesta Acta les taules corresponents al citat increment pactat.

L'article 37 del conveni que regula el plus festiu estableix també la revisió en els mateixos termes del salari basi de l'import fixat per al torn de nit del festiu del 24 al 25 de desembre i del torn de nit del festiu del 31 de desembre a l'1 de gener, passant a abonar-se per aquest concepte la quantitat de 77,95 euros per dia treballat o la part proporcional a les hores treballades en aquests dies.

 

» Per accedir el text publicat, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org