Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat per al període 2023-2026

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat per al període 2023-2026

Codi de conveni: 99004615011982

Data de publicació: 14/12/2022

Àmbit territorial: Les normes d'aquest Conveni Col·lectiu Estatal seran aplicable en tot el territori espanyol

Àmbit temporal: El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023, amb independència de la data de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre del 2026, quedant prorrogat íntegrament fins a la seva substitució per un altre Conveni d'igual àmbit i eficàcia.

Retribucions: D'acord amb la vigència d'aquest Conveni, les parts han acordat un increment retributiu equivalent a un 6% en 2023, un 4% en 2024, un 3% en 2025 i un 3% en 2026 en tots els conceptes. Aquests increments queden reflectits en les quanties establertes en les taules salarials que s'insereixen en l'annex salarial del present conveni col·lectiu.

Jornada de treball: Règim general del còmput de jornada. La jornada de treball serà de 1.782 hores anuals de treball efectiu en còmput mensual, a raó de 162 hores.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org