Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars | Correcció d'errades taules 2022

Us informem que publicat en el BOE la resolució per la qual es corregeixen errors en la resolució de 25 de novembre de 2021, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2021-2022.

Data publicació: 10/02/2022

Àmbit territorial: El present Conveni és d'aplicació obligatòria en tot el territori de l'Estat Espanyol.

Correcció d'errades: Advertits errors en el text del Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2021-2022, registrat i publicat per Resolució de la Direcció General de Treball, de 25 de novembre de 2021, en el BOE núm. 294, de 9 de desembre.

Aquesta Direcció General resol procedir a la rectificació dels citats errors:

En la pàgina 151636, l'article 7.5 Termini d'abonament d'increments salarials, queda redactat de la següent forma:

«El salari referit a l'increment pactat per a l'any 2022 tindrà efecte des de l'1 de gener d'aquest any.»

En la pàgina 151656, en l'Annex I, la Taula salarial 2022 s'ha de substituir per la següent.

» Per accedir el text de la correcció, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org