Conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil per als anys 2022-2024

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2022-2024.

Codi de conveni: 08000795011994

Data de publicació: 31/01/2023

Vigència i durada: El present Conveni entrarà en vigor a partir del moment del seu registre oficial, amb independència de la seva publicació en el corresponent butlletí oficial, a excepció dels seus efectes econòmics que es retrotrauran a l'1 de gener de 2022. El present Conveni regirà fins a 31 de desembre de 2024

Jornada laboral: La durada de la jornada de treball durant tota la vigència del present Conveni serà de 1.769 hores anuals de treball efectiu, equivalents a 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana.

Retribucions i increments salarials:

S'estableixen per a la vigència del present Conveni, els següents increments salarials: 

Pel que respecta l'any 2022 les taules salarials i resta de conceptes econòmics vigents a 31.12.2021 s'incrementen en un percentatge equivalent al 4% amb efectes de l'1.01.2022 tal com es recull en l'annex 1 “taules salarials” del present conveni. Aquells endarreriments que es poguessin haver generat per aplicació de l'indicat increment, hauran de ser abonats per les empreses al mes següent de la publicació en el BOPB del present conveni.

Pel que respecta l'any 2023 les taules salarials i resta de conceptes econòmics vigents a 31.12.2022 s'incrementen en un percentatge equivalent al 3% amb efectes de l'1.01.2023 tal com es recull en l'annex 2 “taules salarials” del present conveni.

Pel que respecta l'any 2024 les taules salarials i resta de conceptes econòmics vigents a 31.12.2023 s'incrementen en un percentatge equivalent al 3% amb efectes de l'1.01.2024 tal com es recull en l'annex 3 “taules salarials” del present conveni.

Clàusula de revisió salarial: consistirà en la diferència entre les sumes dels IPC interanuals dels anys 2022, 2023 i 2024 i l'increment pactat en aquest conveni per a aquests mateixos anys, 10%, amb un topall màxim d'un 2%. A aquest efecte i quan es conegui la dada de l'IPC de l'exercici 2024 la comissió paritària, en el termini màxim d'un mes, formalitzarà, si escau, les corresponents taules provisionals de l'exercici 2025 aplicant els increments/percentatge que, si escau, poguessin correspondre sobre les taules salarials de l'exercici 2024.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org