Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi pels anys 2021 - 2022

Us informem que publicat en el DOGC la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector.

Codi de conveni: 79000285011994

Data publicació: 07/02/2022

Àmbit territorial: Aquest Conveni col·lectiu afecta a les empreses i els centres de treball que, inclosos en l'àmbit funcional definit en l'article anterior, estan situats en el territori de Catalunya.

Àmbit temporal:

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2021, amb independència, per tant, de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La seva durada serà de 2 anys, fins el dia 31 desembre de l'any 2022, excepte pel que fa referència a aquelles clàusules per a les quals s'estableix una vigència i durada diferents.

A partir del dia 1 de gener de l'any 2023, el Conveni col·lectiu es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any, excepte en el cas de denúncia fefaent de qualsevol part legitimada.

Jornada de treball: Durant la vigència d'aquest Conveni, la jornada màxima legal anual serà de 1.780 hores de treball efectiu, equivalent a l'aplicació de la jornada de 40 hores setmanals al còmput anual.

Conceptes salarials

Increments fixes: per a l'any 2021 s'acorda un increment fix de l'1,5% sobre les taules salarials de l'any 2020 i amb efectes des de l'01/01/2021, de conformitat amb l'Annex 1.

Per a l'any 2022 s'acorda un increment fix del 1,50% sobre les taules salarials de l'any 2021 amb efectes des de l'01/01/2022, de conformitat amb l'Annex 2.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org