Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya | Anys 2021-2024

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua pels anys 2021 - 2024

Codi de conveni: 79100125012014

Data de publicació: 14/07/2022

Àmbit territorial d'aplicació: Les disposicions del present IV Conveni col·lectiu seran d'aplicació als centres de treball ubicats a Catalunya per les empreses o entitats incloses al seu àmbit d'aplicació funcional, de conformitat amb l'article 3 d'aquest IV Conveni col·lectiu.

Àmbit temporal d'aplicació: El present IV Conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys, de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2024.

Jornada: La jornada màxima anual pactada pel sector durant els anys 2021 i 2022 serà de 1.744 hores. A partir de l'any 2023, la jornada màxima anual serà de 1.736 hores.

Increment salarial anys 2021, 2022, 2023 i 2024 Les taules salarials vigents i definitives a 31 de desembre de 2020 es revisaran i actualitzaran de la següent manera:

2021: increment del 3,1% d'acord amb les taules de l'annex del conveni (els endarreriments es pagaran segons l'article 75 d'aquest conveni)

Atesa la incertesa actual, l'increment del preu dels combustibles, els materials i l'energia amb els conseqüents impactes negatius en els resultats de les empreses, així com l'Índex de Preus al Consum, les dues parts acorden negociar la revisió del 2022 i els increments i possibles revisions del 2023 en el mes de gener i febrer del 2023, i per l'any 2024, es negociarà en el mes de gener i febrer l'any 2024. Aquesta negociació estarà sota el principi de la bona fe negocial, i donarà resposta a criteris d'equilibri i raonabilitat tant pels interessos de les empreses com pels seus treballadors.

Excepcionalment, per a l'any 2022, es farà un increment del 3% a pagar un cop estigui publicat el conveni col·lectiu en el DOGC amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022. Aquest increment serà revisat a l'alça, si fos necessari, com s'ha descrit al segon paràgraf.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org