Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia | 2020 - 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2020-2022.

Codi de conveni: 08003235011994

Data de publicació: 24/05/2022

Àmbit Temporal: El present Conveni té una durada de tres anys, des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, excepte els punts o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

Jornada Ordinària: La jornada de treball ordinària màxima a les Oficines de Farmàcia per cadascun dels anys de vigència del Conveni (2020, 2021 i 2022), serà de 1.804 hores anuals de treball efectiu.

Salari Base: Es pacten, per a la vigència del present Conveni, les següents retribucions:

Pel període des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020: Es mantenen les quanties retributives vigents a 31.12.2019. Seran vigents les taules salarials que hi consten a la Columna “ANY 2020” de l'Annex I del present Conveni.

Retribucions/Taules Salarials per al 2021. Increment del 2,50% sobre SB-Taules Salarials 2020 i amb efectes de 01/01/2021. Les Taules Salarials queden reflectides en l'Annex II del present Conveni.

Retribucions/SB-Taula Salarial per a l’any 2022.

- Des del 01.01.2022: Increment del 2,50% sobre SB-Taula Salarial 2021 i amb efectes de 01.01.2022. La Taula Salarial queda reflectida en l’Annex III del present Conveni.

- Des del 01.07.2022 : Amb efectes del 01.07.2022, el SB mensual de cada nivell/lloc de treball quedarà incrementat en la quantia de 72,00 € com a compensació pactada en la negociació per la desaparició amb efectes del 01/07/2022 del Plus de Transport establert a l’Article 31.

Així, l’import/quantia del SB de cada nivell/lloc de treball des del 01.07.2022 serà el que queda reflectit en l'Annex IV del present Conveni.

El salari base i les altres retribucions dels treballadors afectats per aquest Conveni seran les que per a cada grup i lloc de treball es reflecteix en les Taules Salarials Annexes d'aquest Conveni.

Pagament de diferències retributives per l’aplicació del Conveni: Diferències Retributives anys 2021 i 2022. El pagament de les diferències econòmiques resultin de l’aplicació retroactiva a 1 de gener de 2021 de la taula salarial de 2021, i les que resultin de l’aplicació retroactiva a 1 de gener de 2022 de la taula salarial de 2022, es podrà fe per les empreses, a la seva lliure elecció i sense meritar interessos, amb data límit dels sis mesos següents a l’últim dia del mes de la publicació del Conveni en el Diari Oficial corresponent.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org