Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut | Actualitza taules Annex 3 per a 2021-2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu.

Codi de conveni: 79100135012015

Data de publicació: 15/09/2022

Acord: Per tal de complir amb allò establert a l'Acord de Govern sobre la retribució mínima garantida del personal mèdic en formació, es procedeix a l'actualització dels imports del salari base que es van signar a l'acord parcial del 9 de març de 2022. Per a l'any 2021, el salari base del personal mèdic en formació s'incrementa en el 0,9% i per al 2022 s'actualitza el salari base una vegada modificat l'import de 2021.

S'adjunten actualitzades a la present acta les taules salarials del salari base corresponents als anys 2021 i 2022.

S'haurà de procedir a l'actualització dels imports del salari base per part de les empreses així com a l'abonament dels endarreriments corresponents amb efectes retroactius a 1 de gener de 2021 i 1 de gener de 2022 respectivament no més tard del 30 de setembre de 2022.

» Per accedir a l'acord, cliqueu aquí 
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org