Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2023-2024

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2023-2024.

Codi de conveni: 79001695012000

Àmbit territorial: Aquest conveni afecta totes les empreses i els centres de treball que s'inclouen en l'àmbit funcional, situats al territori de Catalunya.

Àmbit temporal: Les condicions pactades al present Conveni col·lectiu, entraran en vigor a tots els efectes, el dia 1 de gener del 2023, amb independència de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La seva durada serà per dos anys fins al 31 de desembre del 2024.

Jornada laboral: La jornada màxima serà de 1.792 hores anuals efectives de treball, respectar tota aquella jornada inferior que es vengui realitzant amb anterioritat, en el qual cas serà aquesta la jornada màxima en els esmentats centres de treball. 

Retribucions: S'estableixen un salari base de grup i un complement per especialitats i/o llocs de treball o per plus conveni, que són els que figuren en la columna corresponent de les taules salarials annexes.

Per a l'any 2023 les taules salarials són les resultants d'incrementar un 4,00% les taules salarials de l'any 2022 amb efectes de l'1 de gener de 2023 i de conformitat amb l'annex I.

Finalitzat 2023, si l'IPC interanual de desembre de 2023 fos superior a 4%, s'aplicarà un increment addicional, màxim de l'1%, amb efecte d'1 de gener de 2024.

Per a l'any 2024 les taules salarials són les resultants d'incrementar un 3,00% les taules salarials de l'any 2023 amb efectes de l'1 de gener de 2024.

Finalitzat 2024, si l'IPC interanual de desembre de 2024 fos superior a 3%, s'aplicarà un increment addicional, màxim de l'1%, amb efecte d'1 de gener de 2025.

Les empreses abonaran en un termini màxim de fins al 31/10/2023, els endarreriments corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

Les empreses a data de l'entrada del present conveni establiran un sistema d'incentius per als treballadors amb grup de venedor/a. Hauran d'acordar amb la representació legal del/la treballador/a o amb el/la treballador/a amb categoria de venedor/a, en absència de representació legal, un sistema d'incentius i/o comissions sobre l'import de les vendes (sense IVA) que hagi realitzat, que com a mínim serà de l'1% sobre la venda (sense IVA) realitzada. Si entre empresari i treballadors existeix un incentiu més beneficiós, serà aplicable l'article 7 del present conveni. S'exclou d'aquesta disposició les empreses l'activitat principal de les quals sigui la reforma d'interior de cuines i banys.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org