Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2021-2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya.

Codi de conveni: 79001695012000

Data publicació: 24/03/2022

Àmbit territorial: Aquest conveni afecta totes les empreses i els centres de treball que s'inclouen en l'àmbit funcional, situats al territori de Catalunya.

Àmbit temporal: Les condicions pactades al present Conveni col·lectiu, entraran en vigor a tots els efectes, el dia 1 de gener del 2021, amb independència de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La seva durada serà per dos anys fins al 31 de desembre del 2022.

Jornada laboral: La jornada màxima serà de 1.800 hores anuals efectives de treball, respectant-se tota aquella jornada inferior que es vingui realitzant amb anterioritat, en el qual cas serà aquesta la jornada màxima als esmentats centres de treball.

Retribucions: S´estableixen un salari base de grup i un complement per especialitats i/o llocs de treball o per plus conveni, que son els que figuren a la columna corresponent de les taules salarials annexes.

Per l'any 2021 les taules salarials son les resultants d'incrementar un 1,75% les taules salarials de l'any 2020 amb efectes de l'1 de gener de 2021 i de conformitat amb en annex I.

Per a l'any 2022 les taules salarials son les resultants d'incrementar un 1,75% les taules salarials de l'any 2021 amb efectes de l'1 de gener de 2022 i de conformitat amb l'annex I.

Les empreses abonaran en un termini màxim de fins al 31/10/2021, els endarreriments corresponents al període compres entre l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.

Les empreses que a data de l'entrada del present conveni no tinguessin establert cap sistema d'incentius, hauran d'acordar amb la representació legal del/la treballador/ora (venedor/ora) o amb el/la treballador/ora (venedor/ora) en absència de representació legal un sistema d'incentius i/o comissions sobre l'import de les vendes que hagi realitzat. Per a això disposaran d'un termini màxim de 30 dies a comptar des de la publicació al DOGC del present conveni. S'exclou d'aquesta disposició les empreses l'activitat principal de les quals sigui la reforma d'interior de cuines i banys.

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org