Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers | 2019 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2019-2023.

Codi de conveni: 08004305011994

Data de publicació: 24/05/2022

Àmbit territorial: Aquest Conveni és d'àmbit provincial i afecta els centres de treball compresos dins del seu àmbit funcional, situats en el territori de la província de Barcelona, a pesar que el domicili de l'empresa estigui situat fora d'aquest.

Vigència: El Conveni entrarà en vigor, amb caràcter general, l'1 de gener de 2019, sense perjudici de les excepcions acordades expressament.

Durada: El Conveni té una durada de cinc anys, de manera que els seus efectes finalitzaran el 31 de desembre de 2023.

Salaris i revisió salarial:

Els increments de salari i revisió salarial seguiran els següents criteris:

Per al període 2019 a 2021, s'acorda un increment salarial de l'1,5% sobre tots els conceptes econòmics que figuren en les taules del Conveni, que s'aplicarà de la següent manera: 0,75% en 2022 i 0,75% en 2023.

Respecte de l'increment pactat respecte del període 2019 a 2021, no s'abonaran endarreriments.

Per a l'any 2022, s'aplicarà un increment salarial de l'1,75% sobre tots els conceptes econòmics que figuren en les taules del Conveni, que s'aplicarà una vegada aplicat l'increment del 0,75% corresponent a la primera meitat de l'increment pactat per al període 2019 a 2021.

Per a l'any 2023, s'aplicarà un increment salarial de l'1,75% sobre tots els conceptes econòmics que figuren en les taules del Conveni, que s'aplicarà una vegada aplicat l'increment del 0,75% corresponent a la segona meitat parteix de l'increment pactat per al període 2019 a 2021.

Si en finalitzar l'any 2023 l'acumulació dels IPC del període 2022-2023 és superior al 3,5%, s'aplicarà amb efectes de l'1 de gener de 2024, la revisió salarial en taules (sobre tots els conceptes econòmics que figuren en les taules del Conveni) fins a un màxim acumulat en el període del 4% total (és a dir com a màxim 0,5% addicional). Respecte d'aquesta revisió, no es pagaran endarreriments.

En cas de deflació o que l'IPC definitiu sigui inferior al previst, no es reduirà el valor de cap concepte, quedant consolidades aquestes quantitats.

Jornada: La jornada de treball ordinària en còmput anual serà de 1770 hores de treball efectiu que podran ser distribuïdes de manera irregular en còmput mensual i amb les limitacions que s'especifiquen en l'article 37 del present conveni.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org