Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2022.

Codi de conveni: 08002875011995

Data de publicació: 14/03/2023

Àmbit territorial: El present Conveni serà d'àmbit provincial, encara que la seu central de les empreses no hi radiqui.

Vigència: El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2022.

Jornada: La jornada laboral per a Mercabarna és de 40 hores setmanals en 5 dies de treball, essent festa tots els dissabtes

Mancomunitat Mercavallés: 1.792 hores de treball efectiu anual.

Província (Resta d'àmbit): La jornada laboral anual serà de 1.800 hores de treball efectiu, en sis dies de treball a la setmana

Retribucions:  S'acorda per a l'any 2022 un increment salarial sobre el salari base de les taules salarials del 2021 d'un 6,00% i amb efectes de 01.01.2022; tot de conformitat amb les taules salarials dels annexes I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni de 2022, calculat, prenent com a base el Salari Mínim Interprofessional prorratejat per 52 setmanes, amb el següent import:

→ Mercabarna: 270 EUR a la setmana

→ Mercavallés: 270 EUR a la setmana

→ Resta d’ àmbits: 270 EUR a la setmana

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org