Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2022 a 2025

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2022 a 2025.

Codi de conveni: 79002415012005

Data de publicació: 23/05/2023

Àmbit temporal i durada: El Conveni produirà els seus efectes l'endemà de la seva publicació al DOGC, llevat de les revisions salarials pactades els efectes econòmics de les quals es retrotrauran a data 1 de desembre de 2022, de conformitat amb el que estableix l'article 33. Tindrà una durada de quatre anys, a comptar des de l'1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2025.

A partir de l'1 de gener de 2026, el Conveni col·lectiu es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any. Un cop denunciat el present Conveni continuarà aplicant-se en règim d'ultra activitat fins la signatura del nou Conveni.

Compensació: Les condicions pactades en aquest Conveni són absorbibles i compensables per qualsevol millora que les empreses hagin concedit a les seves persones treballadores, a partir del 31 de desembre de 2021, formant un tot orgànic i individual, i, als efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment i en còmput anual.

Absorció: Les disposicions legals o convencionals futures que impliquin variació econòmica en tots o qualsevol dels conceptes retributius existents únicament tindran eficàcia si, globalment considerats, i en còmput anual, superen el nivell total d'aquest, llevat dels plusos de conveni i hospitalari.

Increments salarials Els increments salarials durant la vigència del Conveni són els següents:

Any 2022: els salaris vigents per al període comprès entre l'1 de gener i al 30 de novembre de 2022 no tenen variació.

Any 2022: els salaris vigents a 31 de desembre de 2021 s'han d'incrementar en un 1,5% amb efectes retroactius d'1 de desembre de 2022; les quantitats seran les que figuren en taules annexes.

Any 2023: els salaris vigents a 31 de desembre de 2022 s'incrementaran en un 3% amb efectes d'1 de gener de 2023; les quantitats seran les que figuren en taules annexes.

Any 2024: els salaris vigents a 31 de desembre de 2023 s'incrementaran en un 2,5% amb efectes d'1 de gener del 2024, les quantitats seran les que figuren en taules annexes.

Any 2025: els salaris vigents a 31 de desembre de 2024 s'incrementaran en un 3,25% amb efectes d'1 de gener de 2025; les quantitats seran les que figuren en taules annexes.

Jornada de treball: La jornada de treball en el sector a Catalunya serà de 40 hores setmanals, la qual podrà ser distribuïda per les empreses entre el seu personal, entre les 0 i les 24 hores de cada dia, de manera que la persona treballadora no faci més de 9 hores diàries i que entre l'acabament de la jornada diària i el començament de la següent disposi, almenys, d'un descans de 12 hores.

Entrada en vigor: El present Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant la revisió salarial es durà a terme a partir de l'entrada en vigor si bé amb efectes retroactius des de l'1 de desembre del 2022. L'abonament dels endarreriments, es produirà en la nòmina del mes següent al de la data de publicació en el Diari corresponent.

Annexes

Annex I: Quadre resum trasllat informació entre empreses a subrogacions

Annex II : Taules salarials 2022-2025

Annex III : Exemple càlcul retribució anual: nivell netejador/ora 2023- 2025

Annex IV: Antiguitat a Lleida

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org