Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2020-2021

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2020-2021.

Codi de conveni: 08002525011994

Data de publicació: 21/01/2022

Àmbit territorial: El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors/res de la província de Barcelona.

Durada i efectes: La durada d’aquest Conveni és de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. Qualsevol de les parts signants haurà de fer la comunicació de denúncia als òrgans administratius que siguin competents en la qüestió, amb una antelació mínima de dos mesos a la fi de la seva vigència. En el seu defecte, es prorrogarà anualment per tàcita reconducció.

Jornada de feina: S'estableix una jornada de 40 hores setmanals de treball. En cadascuna de les jornades de treball es tindrà dret a un descans de quinze minuts, temps que anirà a càrrec de l’empresa, sempre que, la jornada continuada superi les 5 hores, o una franja d’aquesta sobrepassi aquest temps.

Taules salarials:

ANNEX I. TAULES Des de l'1.01.2020 fins al 31.12.2020

ANNEX II. TAULES Des de l'1.01.2021 fins al 31.08.2021

ANNEX III. TAULES Des de l'1.09.2021 fins al 31.12.2021

» Per accedir el text del conveni i taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org