Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria flequera - Taules 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria flequera.

Codi de conveni: 08002525011994

Data de publicació: 15/05/2023

Acords:

Primer. Que les parts signants entenen que és necessari actualitzar les taules salarials al nou SMI (Salari Mínim Interprofessional) que es troba vigent des de principis d’any arran de la publicació del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer.

Segon. Que amb l’esmentada finalitat es procedeix a signar l’actualització de les taules salarials en base al SMI, amb efectes des de l’1 de gener d’enguany, i que s’adjunta a la present acta com annex 1.

Tercer. Que el present acord no afecta l’aplicabilitat del contingut normatiu de l’actual Conveni col·lectiu que es troba en situació d’ultraactivitat.

Quart. Que les parts signants fan palès que el present Acord no interromp la continuïtat de la negociació per poder assolir un nou conveni col·lectiu per al sector de la fleca de la província de Barcelona.

 

» Per accedir el text publicat, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org