Conveni col·lectiu de treball del sector de bugaderies industrials 2021-2025

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya del sector de bugaderies industrials 2021-2025.

Codi de conveni: 79000905011995

Data de publicació: 23/03/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni serà d'aplicació en tots els centres de treball compresos dins del seu àmbit funcional i que es trobin situats a la comunitat autònoma de Catalunya, encara que el domicili social de la empresa a la que pertanyin radiqui fora d'aquesta comunitat autònoma.

Durada: La durada d'aquest conveni es fixa des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2025.

Jornada: Durant la vigència del conveni la jornada quedarà establerta, en 1792 hores de jornada efectiva en còmput anual, distribuïdes en un màxim de 224 dies laborables anuals.

Increment salarial

Prenent com a base per al càlcul les taules salarials publicades en aquest conveni per a l'any 2020, l'increment salarial serà el següent:

Per a l'any 2021.- No s'aplica increment.

Per a l'any 2022.- L'increment serà del 4,00%, amb efectes des de l'1/01/2022 de conformitat amb les taules salarials de l'annex I.

Per a l'any 2023.- L'increment serà del 3,00%, amb efectes des de l'1/01/2023 de conformitat amb les taules salarials de l'annex I.

Per a l'any 2024.- L'increment serà del 2,50%, amb efectes des de l'1/01/2024 de conformitat amb les taules salarials de l'annex I.

Per a l'any 2025.- L'increment serà del 2,50%, amb efectes des de l'1/01/2025 de conformitat amb las taules salarials de l'annex I.

Es portarà a terme una revisió salarial del diferencial entre l'increment del IPC des de l'1-1-2022 fins al 31-12-2025 i els increments pactats en el present conveni del 12% amb un topall del 2% que s'aplicarà a les taules salarials de l'1-1-2026.

Si algun grup professional quedés per sota del SMI, a aquest se li aplicarà el que estigui vigent en cada moment, independentment de que per al càlcul dels increments es prendrà com a base les publicades per a l'any 2020.

De manera única i excepcional es meritarà un pagament únic de 300,00 euros al personal de plantilla a la data de la publicació d'aquest conveni, prenent com a base per al còmput del càlcul la jornada anual treballada durant l'any 2021, percebent el prorrateig si no hagués realitzat aquesta jornada anual complerta.

Haurà de fer-se efectiva dins del 30 dies següents a la data de publicació d'aquest conveni.

A partir de l'1-01-2023 s'equiparà el salari base del grup professional d'oficial administratiu a la de cap de secció; el salari base del grup professional d'auxiliar administratiu a la del grup professional d'especialista.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org