Conveni col·lectiu de treball del sector de Indústries de l'oli i els seus derivats pels anys 2022 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Indústries de l'oli i els seus derivats de la província de Barcelona per als anys 2022-2024.

Codi de conveni: 08002535011993

Durada: La durada del present Conveni serà per tres anys, i s'estendrà des de l'1 de gener de l'any 2022 fins al 31 de desembre de l'any 2024.

Jornada: Es pacta una jornada anual efectiva de 1776 hores que es corresponen, a títol orientatiu, a 40 hores setmanals efectives. La jornada anual a partir de l'1 de gener de l'any 2025 passarà a ser de 1.768 hores efectives.

Conceptes:

TAULA 1 - Taula Increments

Conveni: fa referència als increments pactats en el conveni. (3,5% 2022 – 3,5% 2023 – 2% 2024)

IPC Previst: hipòtesi utilitzada per a aquest exemple. Haurà d'ajustar-se a la realitat per a cadascun dels anys.

Total Conveni: fa referència a l'increment total per a cadascun dels anys sobre la base de les hipòtesis d'inflació reflectides en IPC previst, incloent-hi l'acord aconseguit, per als anys 2022 i 2023, de retroactivitat del 50% del diferencial entre increment segons conveni i inflació.

Ajust: fa referència al 50% del diferencial que amb caràcter retroactiu per a 2022 i 2023 ha de realitzar-se segons acord.

TAULA 2 - Taula increment Base 100

Increment IPC Base 100: càlcul de l'increment acumulat aplicant la inflació.

Incremento Conveni Base 100: càlcul de l'increment acumulat aplicant els acords del conveni, 3,5% + 50% del diferencial versus IPC retroactiu per al 2022 i 2023 i un 2% per a 2024.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org