Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies per als anys 2021-2023.

Codi de conveni: 99000875011981

Data de publicació: 13/07/2022

Àmbit territorial: El present Conveni Col·lectiu és aplicable en tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: El present Conveni Col·lectiu tindrà una vigència temporal des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023. No obstant l'anterior, el conveni es mantindrà vigent fins que s'aconsegueixi un nou conveni que el substitueixi.

Jornada: La jornada anual de treball efectiu, tant per a la jornada continuada com per a la jornada partida, serà per a l'any 2021 de 1770 hores i per a l'any 2022 i següents de 1760 hores.

Nivells Retributius: En l'annex 5 es fixaran els nivells retributius corresponents a les diferents categories professionals.

Aquests nivells retributius estaran fixats en còmput anual, i la seva distribució de cobrament durant l'any serà fixada en l'annex número 5.

Igualment podrà ser determinat en l'annex la fixació d'un mòdul o preu hora de treball pel qual pugui retribuir-se a les persones treballadores compresos en aquest Conveni Col·lectiu en funció al temps efectivament treballat.

Els increments salarials queden fixats per als tres anys de durada del Conveni: 3% per a 2021; 2,75% per a 2022; i 2,5% per a 2023.

Clàusula d'actualització salarial: Clàusula d'actualització salarial a data 31.12.2022: Si la suma dels IPC´s acumulats dels anys 2021 i 2022 fos superior a l'increment salarial pactat per al referit període (5,75%), l'excés solament sobre aquesta quantitat formaria part, en el seu cas, de la base de càlcul dels salaris de 2023 sense que procedeixi meritació d'endarreriments.

Clàusula d'actualització salarial a data 31.12.2023: Si l'IPC de 2023 fos superior a l'increment salarial pactat per a l'any 2023 (2,5%), s'actualitzarà la taula salarial vigent a data 31.12.2023, una vegada conegut l'IPC definitiu, amb efectes de l'1 de gener de 2024 i no procedint la meritació d'endarreriments però servint com a base per als salaris del 2024.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org