Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya per als anys 2022-2025

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya.

Codi de conveni: 79002935012011

Data de publicació: 07/03/2023

Àmbit temporal: La vigència del present Conveni s'estableix des del dia 1/01/2022 fins el dia 31/12/2025 i entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la seva aplicació provisional des de la data de la signatura del present Conveni.

Condicions més beneficioses, compensació i absorció

1.- Les condicions pactades al present Conveni col·lectiu autonòmic, estimades en el seu conjunt i en còmput anual i global, són compensables o absorbibles amb les que regissin a l'empresa o establiments afectats, sigui quina sigui la seva naturalesa, caràcter o origen, excepte les quantitats en concepte d'antiguitat, excepte allò establert en el paràgraf següent.

2.- No operarà la compensació i absorció per a l'any 2022 (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tots els conceptes inferior a 23.000€/anuals.

No operarà la compensació i absorció per a l'any 2023 (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tots els conceptes inferior a 23.000€/anuals.

No operarà la compensació i absorció per a l'any 2024 (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tots els conceptes inferior a 24.000€/anuals.

No operarà la compensació i absorció per a l'any 2025 (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tots els conceptes inferior a 24.000€/anuals.

3.- Es respectaran a títol estrictament personal les condicions laborals acordades en contractes individuals, existents a l'entrada en vigor del present Conveni, sempre que excedeixin del mateix en el seu conjunt, amb caràcter global i en còmput anual.

4.- En l'ordre econòmic, i per a l'aplicació del conveni a cada cas concret, s'estarà al pactat en el mateix, amb abstracció dels anteriors conceptes, quantia i regulació i l'excepcionalitat disposada en el punt primer.

Jornada: Durant els anys 2022 a 2025, ambdós inclosos, la jornada anual màxima és de mil set-centes noranta (1790) hores de treball efectiu, equivalent a una mitjana de quaranta (40) hores setmanals.

Durant l'any 2022 i següents, les persones treballadores tindran dret a realitzar un dia per any d'assumptes propis de caràcter retribuït i no recuperable, per tant, a càrrec de la jornada màxima anual, tenint el mateix tractament que les llicències retribuïdes.

Increment salarial

1.- Per a l'any 2022 es pacta un increment fixe del 4% sobre les taules salarials de 2021, amb efectes retroactius d'1/01/2022.

2.- Per a l'any 2023 es pacta un increment fixe del 2,5% sobre les taules salarials de 2022.

3.- Per a l'any 2024 es pacta un increment fixe del 2% sobre les taules salarials de 2023.

4.- Per a l'any 2025 es pacta un increment fixe del 2% sobre les taules salarials de 2024.

5.- Clàusula de revisió: si a la finalització de la vigència del present conveni, la suma dels índex IPC estatal, prenent com a referència l'índex interanual en el mes de desembre de 2025, superés la suma dels increments acumulats pactats, s'abonarà el diferencial amb el màxim del 2%. Aquesta diferencia serà abonada al gener de 2026 amb inclusió en taules salarials.

Els increments aquí establerts per als anys 2022, 2023, 2024 y 2025 són amb efectes d'1/01 respectivament.

Disposició addicional: El III Conveni col·lectiu autonòmic de supermercats i autoserveis de Catalunya incorpora 5 annexos, en els quals es regulen les equivalències entre els llocs de treball del nou text, les especificitats salarials, llicències retribuïdes, ordenació del temps de treball, assegurances i altres drets col·lectius segons les regulacions dels anteriors convenis col·lectius provincials aplicables abans de la firma del present text.

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org