Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2021, 2022 i 2023

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya.

Codi de conveni: 79002515012006

Data publicació: 25/03/2022

Àmbit territorial: Aquest Conveni afecta tots els centres de treball compresos a l'àmbit ja esmentat que estiguin establerts a Catalunya, encara que la seu social de l'empresa estigui fora d'aquest territori autonòmic.

Àmbit temporal: Té una vigència de tres anys, des de l'1 de gener del 2021 al 31 de desembre del 2023.

Jornada laboral: La jornada laboral serà de 1755 hores anuals de presència.

Dies laborals anuals de treball: per a tot el sector i durant la vigència del present Conveni, el mínim de dies laborals serà de 267 dies l'any.

Les empreses abonaran un plus de 45,00€ per la prestació de treball en festiu i/o diumenge. No obstant això, en cas que hi hagi acord amb l'empresa es podrà compensar amb dia i mig ininterromputs, llevat dels contractes subscrits a partir de la publicació del present conveni que incloguin la prestació de treball en diumenges i/o festius. Es respectaran tots aquells acords existents al respecte.

Increment salarial:

Per a l'any 2021, s'estableix un increment de l'1,50% per al salari inicial i el garantit, amb efectes del 01.01.2021 i de conformitat amb les taules de l'annex I

Per a l'any 2022, s'estableix un increment del 2,00% per al salari inicial i el garantit, amb efectes del 01.01.2022 i de conformitat amb les taules de l'annex II

Per a l'any 2023 s'estableix un increment del 2,25% per al salari inicial i el garantit, amb efectes del 01.01.2023 i de conformitat amb les taules de l'annex III

El salari inicial per a les empreses de perruqueria de Barcelona i província s'aplicaran també a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona de conformitat amb les taules de l'annex I, II i III. No obstant això, es respectarà com a condició més beneficiosa el salari que pugui percebre la persona treballadora amb antelació aquesta aplicació.

Les empreses disposaran de termini fins al 30 de juny de cada any de vigència del conveni, per abonar els possibles endarreriments meritats, com a conseqüència de l'aplicació de l'increment d'aquell any

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org