Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars pels anys 2021 - 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars.

Codi de conveni: 79000115011994

Data publicació: 09/03/2022

Àmbit territorial: El present Conveni afectarà a tots els centres de treball que estiguin situats en el territori de Catalunya.

Vigència: El present Conveni entrarà en vigor l'1 de gener de 2021, a tots els seus efectes. La seva durada serà fins al 31 de desembre de 2022.

Aquest Conveni podrà ser prorrogat d'any en any per tàcita reconducció, si no existís denúncia del mateix.

Jornada laboral: La jornada laboral serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, d'acord amb el que s'estableix en l'Estatut dels treballadors. En còmput anual la jornada serà com a màxim de 1.760 hores efectives, per a tots els anys de vigència del present Conveni col·lectiu, respectant-se les situacions més beneficioses.

Règim retributiu Salaris 2021-2022 i increments anuals

Els increments anuals de les taules de salaris per a l'any 2021, amb vigència des del dia 1 de gener, seran les que regien en 2020 augmentades amb l'1%.

Per a l'any 2022, les taules salarials amb efectes un de gener seran les que resultin d'incrementar en un 0,2 per 100 les taules de l'IPC real de l'any 2021 amb un topall del 2,5%

Les empreses negociaran amb els representants legals dels treballadors el pagament dels endarreriments, de manera fraccionada i mensual, establint com a termini màxim de dos mesos des de la signatura del conveni.

No s'aplicarà clàusula de revisió salarial

Clàusula d'actualització salarial

Per a cadascun dels anys de vigència del conveni, s'aplicarà la mateixa clàusula d'actualització salarial. Una vegada conegut l'IPC real es reunirà la Comissió paritària per a fixar les noves taules i quantificar les quantitats retroactives que a cada categoria li correspongui, fixant-se un termini màxim (30 de març) de cada any, per al pagament dels endarreriments corresponents.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org