Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya - Modifica art. 4

Us informem que publicat en el DOGC la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Mesa de negociació relatiu a la modificació de l’article 4.

Codi de conveni: 79000815011994

Data publicació: 07/02/2022

Àmbit territorial: El Conveni afectarà a tots els centres de treball i als treballadors/ores que prestin els seus serveis en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de Catalunya

Acord:

Introducció

A data de signatura del present acord parcial, les parts han assolit un acord en relació al XI Conveni col·lectiu d'establiments sanitaris d'hospitalització, consulta, assistència i laboratoris d'anàlisis clíniques, per als anys 2021 i 2022, però necessiten d'unes setmanes per poder revisar la totalitat del text del Conveni.

Tenint present que la vigència del X Conveni col·lectiu d'establiments sanitaris d'hospitalització, consulta, assistència i laboratoris d'anàlisis clíniques, per als anys 2018 i 2019, decau a 31 de desembre de 2021, veuen necessari ampliar el termini de vigència de l'indicat Conveni i aquests efectes formalitzen el següent,

Acord parcial

Ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat i legitimació per a concloure el present Acord parcial relatiu a l'XI Conveni col·lectiu d'establiments sanitaris d'hospitalització, consulta, assistència i laboratoris d'anàlisis clíniques, per als anys 2018 i 2019 i pròrrogues, assoleixen els següents,

Acords: modificar el text del següent article.

Article 4

Vigència: Aquest Conveni entrarà en vigor l'endemà mateix del dia el que sigui signat, excepte aquells articles que es pacti una entrada en vigor diferent. La vigència d'aquest Conveni, un cop denunciat i conclosa la durada pactada, finalitzarà com a màxim el 31/01/2022. No obstant l'anterior, aquest Conveni quedarà derogat en la data de la signatura del nou Conveni col·lectiu que el succeirà.

» Per accedir el text de l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org