Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics -Taules 2022 i modificació del VII Conveni

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords d'aprovació de les taules salarials per a l'any 2022 i la modificació del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Codi de conveni: 99008725011994

Data de publicació: 20/05/2022

Acords:

Aprovació de les taules salarials de 2022 en compliment de l'article 57 del VII Conveni Col·lectiu.

Les taules contemplen un increment d'un 2 % en totes les categories i nivells. En aquelles categories que en les taules de 2021 van quedar per sota del SMI del 2021 la quantia del salari basi és de 978,00 euros i el trienni de 35,61 euros. Es contempla també les taules dels nivells de 1r i 2n de l'ESO sense concert.

Aprovar la inclusió de la nova disposició addicional dècima en el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics:

Disposició addicional dècima. SMI.

En virtut del que s'estableix en el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2022, cap persona treballadora rebrà una retribució total a jornada completa inferior a 1.000 euros mensuals en catorze pagues.

Si els ingressos per tots els conceptes que rebés la persona treballadora no aconseguissin la quantia del SMI abans assenyalada, s'establirà un "complement SMI" fins a aconseguir l'import abans esmentat, que serà absorbible i compensable

» Per accedir al text de la resolució, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org