Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat per als anys 2021 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registra i publica el XX Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat per als anys 2021 - 2024.

Codi de conveni: 99002755011981

Data de publicació: 10/03/2023

Àmbit territorial: El present conveni resultarà d'aplicació en tot el territori de l'Estat espanyol.

Àmbit temporal: La durada del present conveni col·lectiu serà de quatre anys, iniciant la seva vigència en matèria salarial, així com respecte del plus de conveni, una vegada registrat i publicat, l'1 de gener de 2021. Les restants matèries començaran la seva vigència el dia de la publicació del conveni col·lectiu en el BOE, excepte per a les quals s'especifiqui una altra data diferent.

La seva vigència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2024, amb l'excepció prevista en l'últim paràgraf de l'article 1.2, prorrogant-se anualment per tàcita reconducció, en els seus propis termes, fins que no se sol·liciti la seva revisió i es formuli la seva necessària denúncia en els termes de l'article 5.

Jornada: A partir de l'1 de gener de 2023 la jornada ordinària màxima de treball efectiu, en còmput anual, serà de mil set-centes noranta-dues (1.792) hores.

Taules de nivells salarials:

Les taules amb els imports corresponents als diferents nivells salarials per als anys 2021 i 2022 són les que figuren en l'annex II d'aquest conveni col·lectiu, i són el resultat dels increments salarials pactats, segons es detalla a continuació:

Any 2021: Es mantenen els mateixos imports que van quedar fixats per a l'any 2020 en el XIX conveni col·lectiu, excepte els corresponents als nivells salarials 8 i 9, que es revisen amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2021.

Any 2022: Els imports que es detallen són el resultat d'incrementar els imports fixats en les taules salarials per a l'any 2021 en un 3,10%, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2022.

Els imports de les taules salarials dels anys 2023 i 2024 seran els que resultin d'aplicar als imports de les taules de l'any immediat anterior, els percentatges d'increment salarial que es fixen en funció del percentatge de variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) registrat a data 31/12/2022, per a la pujada de l'any 2023, i a data 31/12/2023, per a la pujada de l'any 2024, segons es detalla a continuació:

  Les empreses disposaran de trenta-dos dies per a la regularització i abonament de les diferències.

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org