Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals | Taules 2021 i 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registren i publiquen els Acords de modificació i les taules salarials per a 2021 i 2022 del VI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals.

Codi de conveni: 99012405011999

Data de publicació: 02/06/2022

Acords:

Taules 2021: Per majoria de les representacions de les organitzacions intervinents, s'acorda adoptar com a definitives les taules salarials de l'any 2021, publicades en BOE de 15 de desembre de 2021.

S'acorda la supressió de l'últim paràgraf de l'article 3 del citat conveni, i que se cita a continuació: «Les taules salarials es revaloraran seguint els mateixos criteris que els establerts per a l'exercici 2020». Quedant el text del precepte com segueix:

«Article 3. Àmbit temporal: Vigència i revisió. La durada d'aquest Conveni col·lectiu és de dos anys, iniciant-se la seva vigència el dia 1 de gener de 2019 i finalitzant el dia 31 de desembre de 2020.

Qui tingui legitimitat per a això, podrà denunciar-ho amb tres mesos d'antelació a la seva terminació, mitjançant correu certificat dirigit a les altres parts. Denunciat el Conveni i fins que no s'aconsegueixi acord exprés, a l'efecte del previst en els articles 86.3 i 4 de l'ET, s'entendrà que es manté la vigència del seu contingut normatiu.»

S'acorda modificar el redactat de l'article 25, i es proposa i acorda el següent text que substitueix l'anterior:

Article 25. Taules de nivells salarials.

Els salaris pactats en el present Conveni per al primer any de vigència, en còmput anual, per a 14 pagues mensuals i agrupades per nivells de les diferents categories professionals són les que figuren en l'annex I. Igualment en aquest annex I figuren les taules salarials que hauran d'aplicar-se des de l'1 de gener de 2020.

Per al càlcul d'aquesta taula salarial per a l'exercici 2019, s'ha pres com a base la vigent amb caràcter definitiu per a l'any 2018, establertes en l'IV Conveni, vigent fins a aquesta data, incrementades en un 1,5%.

Per a l'any 2020, l'increment salarial inicial a aplicar sobre les taules salarials de l'any 2019, serà de l'1,5%.

En el cas que l'IPC resultant al 31 de desembre de 2020, fora superior a l'1,5%, les taules salarials hauran d'incrementar-se, des de l'1 de gener, en el mateix percentatge en què se superi dit 1,5%. La diferència resultant s'abonarà entre els mesos de febrer i març en una sola paga.

Per a l'any 2021, l'increment salarial definitiu a aplicar sobre les taules salarials de l'any 2020, serà de l'1,5%.

Per a l'any 2022, l'increment salarial inicial a aplicar sobre les taules salarials de l'any 2021 serà del 3,5%, abonant-se els corresponents endarreriments reportats de gener a març de 2022 abans del 30 d'abril de 2022.

En el cas que l'IPC general final de 2022 fos superior, les taules salarials inicialment pactades hauran d'incrementar-se conforme a la següent escala, i la diferència resultant de la qual s'abonarà abans del 31 de març de 2023 en una sola paga:

0,50%, IPC 3,5%-4,49% (total 4% d'increment).
0,75%, IPC 4,5%-5,49% (total 4,25% d'increment).
1,25%, IPC 5,5%-6,49% (total 4,75% d'increment).
1,50%, IPC 6,5%-7,49% (total 5% d'increment).
1,75%, IPC 7,5%-8,49% (total 5,25% d'increment).
2,00%, IPC ≥ 8,5% (total 5,5% d'increment)

» Per accedir el text amb els acords, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org