Conveni col·lectiu d'Entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la seguretat social - Taules 2022 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registra i publica la revisió salarial i taules salarials per als anys 2022 i 2023 del Conveni col·lectiu d'Entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la seguretat social.

Codi de conveni: 99004625011981

Data de publicació: 10/03/2023

Àmbit territorial: El present conveni resultarà d'aplicació en tot el territori de l'Estat espanyol.

En relació amb l'increment salarial final de 2022 es constata que, conforme a l'article 43.2, que l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent a 2022, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), s'ha situat en el 5,7%, per la qual cosa havent resultat igual o superior al 2%, escau aplicar el coeficient corrector del 120% previst en l'article 43 del conveni, quedant així constatat com a increment salarial final corresponent a 2022 l'1,44%.

Tenint en compte que l'increment salarial inicial en 2022 va ser d'1,2%, procedeix aprovar les noves taules definitives 2022 i abonar com a revisió salarial un 0,24% amb caràcter retroactiu des d'1 de gener de 2022.

Respecte a l'increment salarial inicial de 2023, conforme a l'article 44.1 del conveni col·lectiu, procedeix aplicar un increment salarial inicial del 0,8%, amb efecte 1 de gener de 2023, sobre les taules salarials definitives de 2022.

Conforme a l'article 43.4 del conveni col·lectiu, els conceptes sobre els quals s'aplica la revisió salarial per a 2022 seran els següents: taula salarial de sous basi per nivell retributiu, taula de complement per experiència, complements de compensació per primes, complement d'adaptació individualitzat, plus funcional d'inspecció, plus de residència i ajuda econòmica per a habitatge en els supòsits de trasllat.

A més, dels conceptes citats en el paràgraf anterior, conforme a l'article 44.6 del conveni, la revisió salarial per a 2023 també s'aplicarà a l'import de la compensació de despeses previst en l'apartat 7 de l'article 25 que regula el treball a distància.

En els annexos I i II a l'Acta figuren respectivament:

– La taula salarial definitiva. Any 2022, que inclou les taules i conceptes salarials resultants d'aplicar un increment salarial de l'1,44% sobre les taules de 2021.

– La taula salarial inicial. Any 2023, que comprèn les taules i conceptes salarials resultants d'aplicar un increment salarial inicial del 0,8%, amb efecte d'1 de gener de 2023, sobre les taules salarials definitives de 2022.

» Per accedir a les taules, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org