Conveni Col·lectiu de la Construcció | Nou mail de la Comissió Paritària i model de recol·locació del treballador del contracte indefinit adscrit a obra

Us informem que s'ha publicat en el BOP l'acord de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Província de Barcelona. Les parts acorden habilitar el mail cpconstruccionbcn@gmail.com per fer les comunicacions de finalització de les obres a les quals es refereix l’apartat tercer de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, així com qualsevol altra comunicació recollida en el conveni col·lectiu o en la legislació vigent.
A més a més, a fi i afecte de facilitar les comunicacions de canvi d’obra pels contractes fixes adscrits a obra, s’adjunta com annex 1 el model de proposta de recol·locació.

» Model de Clàusula annexa al contracte de treball indefinit adscrit a obra

» Publicació de l'Acord en el BOP (16/12/2022)